Neznámy vlastník alebo zabudnuté dedičstvo?

Slovensko je krajina, ktorá má najväčšiu rozdrobenosť vlastníctva pôdy v rámci EÚ. V súčasnosti u nás existuje viac ako 3500 katastrálnych území a 8 miliónov parciel so 100 miliónmi vlastníckych vzťahov. Jedna parcela má v priemere 12 vlastníkov! Dôvodom je tzv. uhorský systém dedenia, kedy sa pôda dedí rovným dielom medzi všetkých dedičov. Pri poľnohospodárskych pozemkoch ide taktiež o pozostatky z obdobia socialistického režimu, kedy veľa ľudí stratilo prehľad o svojej pôde a časom k nej stratili aj vzťah. V súčasnosti ľudia často spoluvlastnia malé kúsky pozemkov roztrúsené v okolí obce, prípadne nemajú dedičsky vysporiadanú pôdu po predkoch a túto potom nemôžu užívať, predať, ani prenajať.

Okrem problému s rozdrobenosťou sa v SR počas dlhého obdobia zanedbávala riadna evidencia pozemkov a preto vznikol pojem nezistený vlastník resp. neznámy vlastník. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že v pôvodnej evidencii nehnuteľností v pozemkových knihách sa v minulosti nezapisovali identifikačné údaje osôb (dátum narodenia, trvalý pobyt, atď.). Zapisovali sa iba mená a priezviská a spoliehalo sa na to, že v danej obci budú tieto údaje dostatočné. V súčasnosti je preto možné nájsť v katastroch obcí množstvo už nežijúcich osôb zapísaných ako nezistených vlastníkov, po ktorých dodnes neprebehli dedičské konania a tak je poľnohospodárska pôda nezistených / neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu a lesné pozemky v správe Lesov SR. Presný počet takýchto vlastníkov nie je známy, avšak podľa odhadov sa to pravdepodobne týka takmer 5 miliónov záznamov vlastníctva, čo predstavuje asi pätinu všetkých záznamov (vo vzťahu ku všetkým nehnuteľnostiam) na území SR.

Často sa stáva, že súčasný vlastník resp. možný dedič ani nevie, že má nejaký nedoriešený nárok na pôdu po svojich predkoch. Ak chcú dedičia získať pozemky do svojho vlastníctva, musia prejsť dodatočným dedičským konaním. Ak je teda napr. Váš príbuzný evidovaný ako vlastník pôdy, avšak v katastri nehnuteľností má zapísané iba meno a priezvisko bez ďalších identifikačných údajov, pokiaľ tieto údaje nezapíšete na list vlastníctva alebo pokiaľ nezapíšete seba ako právneho nástupcu, s Vaším majetkom bude nakladať SPF alebo Lesy SR. Títo správcovia síce nemôžu s pozemkami neznámych vlastníkov nakladať svojvoľne, ale nikto nemôže vedieť, čo bude o niekoľko rokov. Čo ak si štát tieto pozemky jednoducho privlastní? Prípadne, čo ak sa časom v archívoch už nebudú dať vyhľadať dokumenty potrebné k vysporiadaniu? Preto je potrebné doriešiť tieto záležitosti čo najskôr a dosiahnuť, aby sa neznámy vlastník stal v evidencii katastra známym vlastníkom, ktorým budete možno práve Vy.

O nás

Naša spoločnosť poskytuje komplexné poradenské služby týkajúce sa vysporiadania pozemkov nezistených / neznámych vlastníkov a prevedie Vás procesom dedičských konaní resp. dodatočných konaní o dedičstve. Tieto konania prebiehajú často aj po niekoľkých desiatkach rokov a tak sa stáva, že dedičia o sebe navzájom už ani nevedia. Zo zdanlivo jednoduchej záležitosti sa tak môže stať veľmi dlhé a zložité konanie.

Ak je vlastník pozemku osoba iba s menom a priezviskom, ale podľa evidencie katastra nehnuteľností ide o osobu nezisteného resp. neznámeho vlastníka, obráťte sa na nás. V archívoch a v iných historických zdrojoch sa nezistený / neznámy vlastník zväčša dá dohľadať a identifikovať. V tejto súvislosti teda zistíme vlastníka pozemku, jeho prípadných dedičov a v danej veci taktiež zabezpečíme dodatočné dedičské konanie. Vlastník alebo dedičia potom môžu pozemok užívať, predať alebo prenajať.

Nenechajte pozemky Vašich predkov napospas. Ak to nedoriešite teraz Vy, riešenie sa bude postupne iba stále viac komplikovať. S pribúdajúcim počtom dedičov budú neskoršie konania oveľa zložitejšie a časom bude dedičov toľko, že ich už nikto nikdy nedá dohromady. Ďalším generáciám nebude mať kto vysvetliť všetky súvislosti, nebudú mať vedomosť o svojich predkoch a tak stratia záujem. Bola by to škoda nielen z majetkového hľadiska, ale taktiež z hľadiska úcty voči svojim predkom.

Naše služby pre nezistených / neznámych vlastníkov a dedičov

Nie je možné zovšeobecniť, ako sa dá neznámy vlastník pozemku identifikovať a ako postupovať. Ide o množstvo rôznych prípadov, pričom ku každému prípadu je potrebné pristupovať individuálne. Jednotlivé prípady sa odlišujú každou informáciou zistenou z historických podkladov, archívov, listín, katastra a tieto individuálne informácie ukážu cestu, ako ďalej postupovať.

Prvá konzultácia je bezplatná a ďalší postup je vecou vzájomnej dohody.

Obráťte sa na nás, ak

  • ste Vy, Váš príbuzný alebo predok zapísaný v evidencii katastra ako nezistený alebo neznámy vlastník,
  • je na liste vlastníctva s Vašim predkom uvedené, že vlastníka zastupuje Slovenský pozemkový fond alebo Lesy SR,
  • chcete vedieť, či existujú neprededené pozemky po Vašich predkoch v konkrétnej obci,
  • chcete nájsť dedičov v dedičskom konaní po Vašom predkovi,
  • chcete spoznať svojich predkov a získať svoj rodostrom cca do 18.storočia

Nájdeme Vaše stratené dedičstvo

Na základe Vašej požiadavky preveríme, či ste Vy alebo Vaši predkovia evidovaní ako neznámi vlastníci a nájdeme Vaše "stratené" nehnuteľnosti. Ak nami budete identifikovaní Vy / Váš predok ako neznámy vlastník, zabezpečíme, aby sa vlastnícke právo k takejto nehnuteľnosti zapísalo so všetkými potrebnými náležitosťami. Nehnuteľnosť potom môžete užívať, predať alebo prenajať.

Vysporiadame nehnuteľnosti po Vašich predkoch

Nezrovnalosti v evidencii vlastníkov nehnuteľností na Slovensku vznikali najmä pri zápisoch v období počínajúc rokom 1945. Z tohto dôvodu žiaľ už väčšina neznámych / nezistených vlastníkov nežije. Ani takýto majetok zosnulých osôb však nie je stratený. Naopak, na takéto nehnuteľnosti majú právny nárok dedičia poručiteľa. Aby bolo možné nehnuteľností vo vlastníctve zosnulých neznámych / nezistených vlastníkov zapísať na dedičov, je najskôr potrebné vykonať identifikáciu neznámeho vlastníka a overiť, či ide naozaj o rovnakú osobu, ktorá je ako neznámy / nezistený vlastník zapísaná na liste vlastníctva. Taktiež je potrebné doložiť listiny, ktoré potvrdzujú oprávnenosť majetkových nárokov, nájsť všetkých dedičov zosnulej osoby a zabezpečiť prededenie takéhoto majetku na nich.

Identifikujeme neznámych a nezistených vlastníkov

Ak sa domnievate, že niektorý nezistený vlastník je Vaša blízka osoba, je potrebné túto osobu jednoznačne identifikovať. Chýbajúce údaje je možné zistiť, informovať o tom príslušné úrady a vlastníctvo k nehnuteľnosti oficiálne vrátiť tomu, komu patrí, teda neznámemu vlastníkovi alebo jeho dedičom. Následne už s takouto nehnuteľnosťou nakladá známy vlastník.

Vyhľadáme predkov a zostavíme rodokmeň

Asi každého z nás zaujíma, kto boli naši predkovia, odkiaľ pochádzali, kedy sa narodili, kde žili, aké bolo ich povolanie, či bojovali vo vojnách, koľko mali detí, či sa plavili za prácou do zámoria, atď. Spoznanie odpovedí nám môže pomôcť pochopiť niektoré rodinné súvislosti a prípadne možno prekvapene zistíme, s kým všetkým máme spoločných predkov. Rodokmeň posilní náš vzťah a spolupatričnosť k rodine, vzbudí hrdosť na predkov a urobí radosť našim blízkym.

Bližšie informácie nájdete tu.

Spýtajte sa

Keďže je nemožné vymenovať všetky praktické otázky súvisiace s nezistenými vlastníkmi, prečítajte si najskôr odpovede na časté otázky, prípadne sa spýtajte vlastnými slovami akúkoľvek inú otázku.


V prípade záujmu nás kontaktujte pomocou formulára.

Často kladené otázky

Kto je nezistený / neznámy vlastník

Je neznámy vlastník nejaký problém

Ako prebieha poradenstvo a zastúpenie

Koľko zaplatím za Vaše služby

Ako zistím, či sa to týka aj mňa

Prečo by som to mal riešiť